Czy księgowy jest uprawniony do podpisywania deklaracji za Klienta?

writingPrzekazanie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu nie jest jednoznaczne z uprawnieniem księgowego do podpisywania deklaracji.

Co do zasady, to właśnie podatnik jest obowiązany do podpisywania deklaracji podatkowych. Może on jednak przenieść taki obowiązek na inną osobę poprzez pełnomocnictwo.

W przypadku deklaracji papierowych konieczne jest sporządzenie pisemnego pełnomocnictwa. Nie istnieje konkretny wzór takiego dokumentu. Ważne jest jednak, by zawierało ono dane osobowe, adres i NIP podatnika, dane urzędu skarbowego, udzielenie pełnomocnictwa oraz dane osoby, której chcemy udzielić pełnomocnictwa wraz z nr PESEL, dowodu osobistego lub NIP. Konieczny jest również własnoręczny podpis podatnika. Powyższe pełnomocnictwo należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym przed złożeniem pierwszej deklaracji. W praktyce Urząd powinien mieć czas na zapoznanie się z dokumentem przed otrzymaniem deklaracji.

W przypadku e-deklaracji obowiązuje pełnomocnictwo na konkretnym druku UPL-1, które składa się w przynależnym urzędzie skarbowym.

W obydwu przypadkach odwołanie pełnomocnictwa dokonuje się taką samą drogą, tj. pisemnie (w przypadku deklaracji papierowych) lub na druku OPL-1 (przy e-deklaracjach).